top of page
KONTAKT
SÍDLO NAŠÍ
PRÁVNÍ KANCELÁŘE
A FAKTURAČNÍ ADRESA

Sídlo

RSP legal advokátní kancelář s.r.o.

Ovenecká 78/33

Bubeneč (Praha 7)

170 00 Praha

IČ: 06304290

 

Email

ondrej.radil@rsplegal.cz

 

Telefon

+420 222 987 597

 

Success! Message received.

Poučení klienta – spotřebitele


Dle aktuálního znění zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je účastníkům smlouvy o poskytování právních služeb dána možnost mimosoudního řešení případného sporu advokáta s klientem spotřebitelem, pokud se sami nedohodnou na oboustranně přijatelném kompromisu např. za situace, kdy klient nebude spokojen se způsobem vyřízení „reklamace“ nebo s jejím zamítnutím ze strany poskytovatele právních služeb – advokáta. Rolí zprostředkovatele je pro tento případ pověřena Česká advokátní komora.


Kontaktní údaje: Česká advokátní komora, Národní tř. 16, 110 00 Praha 1, e-mail: epodatelna@cak.cz; ID datové schránky: n69admd.

 

Česká advokátní komora je zprostředkovatelem jednání mezi spotřebitelem a advokátem v případech, kdy se na Českou advokátní komoru obrátí spotřebitelé s žádostí o mimosoudní řešení sporu s advokátem – poskytovatelem služby. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů není zpoplatněno a náklady s ním spojené si strany nesou samy. Návrh na zahájení mimosoudního řízení může spotřebitel podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u advokáta poprvé.

 

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu bude zahájeno na návrh spotřebitele, který musí obsahovat tyto údaje: identifikační údaje stran sporu, úplné a srozumitelné vylíčení rozhodných skutečností,  označení, čeho se navrhovatel domáhá,  datum, kdy navrhovatel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u advokáta poprvé,  prohlášení, že ve věci nerozhodl soud, nebyl vydán rozhodčí nález a nebyla uzavřena dohoda stran v rámci mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a ani nebylo zahájeno řízení před soudem, rozhodčí řízení nebo mimosoudní řešení spotřebitelského sporu podle zákona o ochraně spotřebitele,  datum a podpis navrhovatele (spotřebitele). Přílohou návrhu musí být doklad o tom, že se spotřebiteli nepodařilo spor vyřešit s druhou stranou přímo, a další písemnosti dokládající tvrzené skutečnosti, jsou-li k dispozici (pokud bude navrhovatel zastoupen na základě plné moci, bude součástí návrhu také plná moc).

 

 

bottom of page